O projektu

Inside Detention

definisanje nehumanog i ponižavajućeg postupanja prema zatočenicima u toku oružanog sukoba

Beogradski međunarodnopravni krug je u periodu od avgusta 2022. do januara 2023. godine sproveo projekat „Inside Detention – definisanje nehumanog i ponižavajućeg postupanja prema zatočenicima u toku oružanog sukoba”.

Projekat je težio da široj javnosti učini lako dostupnim i razumljivim sudski utvrđene činjenice iz sudskih procesa koji se odnose na oružane sukobe u bivšoj Jugoslaviji. Projekat je iz obimne prakse relevantnih domaćih sudova u Srbiji i Bosni i Hercegovini, kao i iz prakse Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, izdvojio slučajeve koji analiziraju postupanje prema zatočenicima na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Sveobuhvatna analizu dosadašnje sudske prakse Srbije i Bosne i Hercegovine poređena je sa standardima ustanovljenim od strane Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (MКTJ).

Glavni rezultat projekta je Vodiča kroz praksu MКTJ i domaćih sudova koja se odnosi na nehumano i ponižavajuće postupanje na teritoriji Bosne i Hercegovine, a za vreme oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Na osnovu prikupljene i analizirane sudske prakse, vodič nudi pregled činjeničnog okvira ustanovljenog od strane sudova, definiciju nehumanog i ponižavajućeg postupanja na način na koji je ona oblikovana od strane MКTJ, kao i analizu stepen usaglašenosti domaće sudske prakse sa MKTJ kada je reč o elementima ove definicije.

Projekat „Inside detention – definisanje nehumanog i ponižavajućeg postupanja prema zatočenicima u toku oružanog sukoba“ deo je projekta „REКOM mreža pomirenja” koji finansijski podržava Evropska unija. Njagov sadržaj isključiva je odgovornost Beogradskog međunarodnopravnog kruga i ne odražava nužno stavove Evropske unije

Beogradski međunarodnopravni krug